Πολιτική DMCA

Το "The Amazing TV" σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και απαιτεί από τους Χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Ο νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή του 1998 θέσπισε μια διαδικασία για την αντιμετώπιση αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που έχουμε εφαρμόσει για τις υπηρεσίες μας.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους κάποιου ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε. Μετά τη λήψη της Ειδοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω, η Futurism θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του αμφισβητούμενου περιεχομένου από τον Ιστότοπο.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε βάσει οποιουδήποτε αποκλειστικού δικαιώματος βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, αναφέρετε φερόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπληρώνοντας την ακόλουθη Ειδοποίηση DMCA για φερόμενη παραβίαση και παραδίδοντάς την στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της "The Amazing TV" που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω στοιχεία και θα λάβουμε γρήγορα τα κατάλληλα μέτρα:

  1. Παρέχετε μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο ισχυρίζεστε ότι παραβιάζεται.
  2. Μια σαφής περιγραφή του υλικού ή του περιεχομένου που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και ότι θέλετε να καταργηθεί ή η πρόσβαση στην οποία θέλετε να απενεργοποιηθεί και η διεύθυνση URL ή άλλη τοποθεσία αυτού του υλικού.
  3. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
  4. Η ακόλουθη δήλωση: "Πιστεύω καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για το οποίο υποβάλλω καταγγελία δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο (π.χ. ως ορθή χρήση)".
  5. Παρέχετε την ακόλουθη δήλωση: "Οι πληροφορίες στην παρούσα ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, είμαι ο κάτοχος ή εξουσιοδοτημένος να ενεργώ εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί". και
  6. Δώστε ένα αντίγραφο των νομικών εγγράφων της ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων σας.
  7. Παρέχετε μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου.
  8. Το θέμα του email ειδοποίησης θα πρέπει να είναι "Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων DMCA"

Παραποιήσεις. — Ο Τίτλος 17 USC §512(f) προβλέπει αστικές κυρώσεις αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που εν γνώσει του και ουσιωδώς παραποιεί ορισμένες πληροφορίες σε κοινοποίηση παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 17 USC §512(c)(3).

Ο καθορισμένος αντιπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων για τη λήψη τέτοιων αξιώσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσω των εξής:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Μετά τη λήψη της Ειδοποίησης όπως περιγράφεται παραπάνω, η "The Amazing TV" θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του αμφισβητούμενου περιεχομένου από τον Ιστότοπο.

Αυτή η διαδικασία δεν περιορίζει την ικανότητά μας να επιδιώξουμε οποιαδήποτε άλλα διορθωτικά μέτρα που ενδέχεται να έχουμε για την αντιμετώπιση πιθανολογούμενων παραβιάσεων.